$200 ОТСТЪПКА Uncharted комплекти с код KIT200

меню

Помогнахме на XXX с ГГГ за ZZZ.

Помогнахме на XXX с ГГГ за ZZZ.

Помогнахме на XXX с ГГГ за ZZZ.

Лодка с увереност, докато навигирате през нощта и при условия на слабо осветление.

Засилете нощните си способности за лов с цветно нощно виждане.

Запишете и споделете любовта си към приключения при всяко осветление.

Наблюдение през нощта за частни следователи и изпълнителна защита.

CMOS сензори с ултра ниска светлина, пригодени за всяко потребителско приложение.

Цветно нощно виждане за наблюдение с висока резолюция и събиране на доказателства.

Подобрена ефективност през нощта в подкрепа на мисии за търсене и спасяване.

Mil-Spec приложения за слабо осветление за военни и правителствени агенции.

Монтиран на каска дигитален монокъл за нощно виждане за професионалисти в тактическата сфера.

Морската камера при ултра слабо осветление, която ще промени плаването с лодка, както го познаваме.

Устройството за нощно виждане за правоприлагане и обществена безопасност.

Аксесоари за камери за нощно виждане за гамата Sionyx.

Спецификации на продуктовата информация за моделите камери за нощно виждане, които вече не произвеждаме.

Условия за продажба

1. Оферта за продажба.

SIONYX LLC („SIONYX“), предлага да продаде на клиента, първоначално идентифициран в тази оферта („Клиент“) продукти и услуги (индивидуално и общо „Стоки“) въз основа на условията и условията, намерени на по-ранната страница (и) на тази оферта и тези, предоставени по-долу ("Условия"). Освен ако изрично не е посочено друго в тази оферта, тази оферта е достъпна за приемане съгласно Условията за тридесет (30) дни от датата на тази оферта („Отворен период“). Приемането на тази оферта е ограничено до пълно приемане на Условията и поръчка от Клиент представлява такова пълно приемане. SIONYX отхвърля всички условия в приемането на Клиента, които са допълнителни или променят някоя част от Условията. Никаква редакция на никоя от Условията не е валидна, освен ако е направена писмено и подписана от упълномощен представител на SIONYX. Това предложение по никакъв начин не е ангажимент за производствен капацитет от SIONYX.

2. Поръчки за покупка.

Клиентът извършва поръчки, ако има такива, чрез имейл, факс или по някакъв търговски разумен начин, одобрен от SIONYX и Клиента. Клиентът ще гарантира, че всички такива поръчки посочват най-малко следното: конкретни продукти или услуги, количество, цена, обща покупна цена, номер на офертата, както и информация за „сметка до“ и „доставка до“.

3. Приемане.

Поръчките на клиента не са обвързващи за SIONYX, докато не бъдат приети от SIONYX. SIONYX може да приеме поръчка, като изпрати на Клиента писмено потвърждение или като достави продукти, поръчани от Клиента. Всяка поръчка на Клиент, приета от SIONYX съгласно Условията (в сила към момента на приемането), създава обвързващ договор (наричан „Споразумение“) между SIONYX и Клиент.

4. Цени и данъци.

Освен ако не е договорено взаимно писмено страните, всички цени, посочени в Условията и условията за плащане за всички Стоки, закупени съгласно Условията, са нетни от 30 до SIONYX. Клиентът заплаща всички приложими такси за превоз и всички и всички данъци и мита, които се налагат от приложимите закони, разпоредби или правила, произтичащи от или свързани с покупката на такива Стоки, включително, без ограничение, целия данък върху продажбите, данък върху употребата и стойност -добавен данък. Клиентът заплаща всички такива данъци, независимо от това дали са посочени във фактурата на SIONYX или не.

5. Плащане.

Всички фактури на SIONYX се дължат изцяло в рамките на срока, посочен в полето, обозначено „Плащане“, посочено по-рано в тази оферта. Ако Клиентът не успее да извърши плащане, когато е дължимо, Клиентът заплаща на SIONYX такса за услуга върху общата дължима сума при по-ниската от 1.5% лихва, усложнена месечно или максималния лихвен процент, разрешен от приложимото законодателство. SIONYX резервира гаранционен интерес за всички продукти, продавани на Клиента, докато плащането не бъде събрано изцяло и Клиентът се съгласи да уведоми SIONYX преди преместването на всеки продукт, в който SIONYX има интерес за сигурност. Клиентът изпълнява всеки документ (документи), включително изявление за финансиране или друг документ, необходим за усъвършенстване на интереса на SIONYX към тези продукти (например, без ограничение, UCC-1 в Съединените щати). Клиентът упълномощава SIONYX да подава за сметка на Клиента всеки отчет за финансиране на тези продукти без подпис на Клиента, освен когато това е забранено от закона.

6. Наличност.

Стоките подлежат на наличност. SIONYX може да отмени всяка поръчка или всяка част от поръчка със или без причина по всяко време и без неустойка. Единственото задължение на SIONYX за такова анулиране е да върне всички авансови плащания, платени от Клиента за тази част от поръчката, анулирана от SIONYX.

7. Изпращане, риск от загуба и опаковане.

SIONYX ще достави всички Стоки, закупени от Клиента, до Клиента или неговия представител (или комбинация от двете) съгласно Incoterm, идентифициран в полето, обозначено по-рано в тази оферта. Наименование и риск от загуба на Стоките преминава към Клиента при доставка до посочения от Клиента (или неговия дизайнер) превозвач за доставка. Датата на товарителницата или друга разписка, издадена от такъв превозвач, е категорично доказателство за датата на доставка и изпращането на Стоките. SIONYX пакетира Стоките в съответствие с обичайните и обичайните практики.

8. Поверителна информация.

SIONYX и Клиентът се съгласяват да поддържат цялата поверителна информация, оповестена в условията (включително условията и условията) в съответствие с приложимото споразумение за конфиденциалност, подписано между страните. Ако и само ако няма такова споразумение, SIONYX и Клиентът спазват останалата част от този раздел. Всяка страна трябва да държи в строга увереност информацията, която получава от другата страна, която е етикетирана като поверителна или с подобна легенда или която е идентифицирана като поверителна към момента на разкриването ("Поверителна информация"). Всяка страна няма да използва поверителната информация на другата страна, освен за да изпълнява, както се изисква съгласно настоящите условия или споразумение. Всяка страна защитава поверителната информация на другата страна с най-малко същата степен на грижа, която използва, за да защити собствената си информация и материали с подобно значение, но в никакъв случай по-малко от разумен стандарт на грижа. Нито една от страните не разкрива или разрешава на трети страни достъп до поверителната информация на другата страна без предварителното писмено съгласие на разкриващата страна. Всяка страна запазва собствеността върху всяка поверителна информация, която разкрива съгласно Условията. По искане на страна, разкриваща поверителна информация, страната, която получава тази информация, незабавно я връща на разкриващата страна. Нищо в Условията не пречи на никоя от страните да преследва независимо или да ангажира други лица да преследват същите или подобни бизнес възможности или използване или развитие на технологии, стига тези дейности да не нарушават Условията. Клиентът не може да обърне обратно на инженерите никаква поверителна информация или продукти, предоставени от SiOnyx.

9. По подразбиране.

Ако Клиентът е просрочен в плащането на каквато и да е фактура или нарушава по друг начин Условията, SIONYX може по своя преценка да направи едно или и двете от следните: (i) да откаже цялостна или частична доставка на всяка поръчка, и (ii) изискват от Клиента да предплати за бъдещи пратки. SIONYX може да преустанови изпълнението на всяка поръчка или да изисква плащане в брой, гаранция или друга гаранция, задоволителна за SIONYX, когато, по мнение на SIONYX, финансовото състояние на клиента или други основания за несигурност са основание за подобно действие.

10. Прекратяване на договора.

  1. Ако Клиентът престане да осъществява своята дейност при обичайния бизнес (включително невъзможност да изпълни задълженията си, докато те израснат) или ако срещу Клиента се води някакво производство по някакви закони за несъстоятелност или несъстоятелност, или се назначава или кандидатства получател за Клиента, или Клиентът възлага възлагане в полза на кредиторите, SIONYX може да прекрати едно или повече Споразумения, всички или всяка част от поръчките, подадени от Клиента, или всяка комбинация от горепосочените без отговорност.
  2. Освен в съответствие с действащите тогава правила на SIONYX, Клиентът няма да анулира или забави всички или всяка част от поръчките си без предварителното писмено съгласие на SIONYX.
  3. Следните раздели, заедно с всички дефиниции, посочени в тези Условия, преживяват всяко прекратяване или изтичане на Условията или на всяко Споразумение: 4, 5, 9 и 10 - 20.

11. Гаранция.

SiOnyx представя и гарантира на Клиента, че всеки Продукт няма дефекти в изработката и материалите за период от дванадесет (12) месеца от доставката до Клиента. Тази гаранция на продукта няма да се прилага за всеки продукт, който е бил злоупотребен, повреден, променен или неправилно използван или дефектен в резултат на причини, външни за продукта и не причинени от SiOnyx. Освен това, тази гаранция за продукта не се прилага за бета-прототипи, които са предоставени "КАКТО Е". SiOnyx гарантира, че Продуктът отговаря на спецификациите на SiOnyx (ако е приложимо). ИЗКЛЮЧВАНЕ КАТО НАПРАВЕН, СИОНИКС ОТГОВОРЯВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗЯВАНИ, ИЗПЪЛНЕНИ ИЛИ ДРУГИ, Включително НЕ ОГРАНИЧЕНИ, НЯКОЙ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ПОЛЗВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИЛИ НЕЗАКОННОСТТА НА ТРИСТА. SIONYX ЕКСПРЕСНО ОТГОВОРЯВА ВСЯКАКА ГАРАНЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ФИТНЕС ЗА ДЕЙСТВЕНА ЦЕЛ.

12. Ограничение на отговорността.

  1. ИЗКЛЮЧВАНЕ В ПОДЧАСТ 14 (б) НЯМА, В НИТО СЪЩЕСТВЕНИЕ НЯКОЙ СТРАНА НЕ БЪДЕ ОТГОВОРЕНА НА ДРУГАТА СТРАНА ЗА НИКАКВИ ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ, ИНДРЕКТИВНИ, ПОСЛЕДНИ, ИЛИ СПЕЦИАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ, НЕЗАВИСИМИ ОТ КАКВОТО ПАРТИИ ИМА ПРЕДПОСТАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБНОСТТА ТАКИВА УВРЕЖДЕНИЯ.
  2. ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В НАСТОЯЩИЯ РАЗДЕЛ 14, НЕ трябва да се прилага за:
    1. НАРУШЕНИЕ ОТ ВСИЧКА СТРАНА НА РАЗДЕЛ 10 („КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ“); ИЛИ
    2. ЩЕ БЪДЕ НЕОБХОДИМО ИЛИ БЪЛГО НЕВЪЗМОЖНОСТ.

13. Неназначение.

Всяко преотстъпване от Клиент на какъвто и да е интерес към поръчка или всяко плащане, дължимо или дължимо съгласно Условията, или всяко делегиране на задълженията на Клиента по-долу, без писмено съгласие на SIONYX, е невалидно и неприложимо. Въпреки всичко, което противоречи на Условията, SIONYX може незабавно да прекрати всяко Споразумение, цялата или всяка част от поръчката (ите), предоставени от Клиента, или всяка комбинация от горното, ако: (1) Клиентът консолидира или се слива с или в друга страна , независимо дали Клиентът е оцелял субект на такава транзакция; (2) Клиентът продава, възлага или прехвърля по друг начин всички или по същество всички свои активи на друга страна; или (3) има съществена промяна в собствеността или управлението на Клиента, която SIONYX счита за засягаща органа за вземане на решения в управлението или операциите на Клиента.

14. Форсмажор

Нито една от страните не носи отговорност за закъснения или неизпълнение в изпълнение на Условията (различни от неизплащане на дължими суми и нарушаване на задълженията си по раздел 10), доколкото тази страна е била възпрепятствана в нейното изпълнение от всяко събитие извън разумния й контрол, включително, без ограничение, Божий акт, пожар, държавна въздържаност, граждански смут, прекъсване на тока, трудов спор и недостъпност или недостиг на материали.

15. Отделимост и отказ.

Ако се установи, че някоя част от Споразумението е невалидна или неприложима, останалата част от това Споразумение продължава да действа и ще се тълкува във всички аспекти, сякаш тази невалидна или неприложима част е пропусната. Нито една разпоредба на което и да е Споразумение не се счита за отказана от страна, освен ако това отказване е писмено и подписано от надлежно упълномощен представител на тази страна. Страна не създава непрекъснато отказ или някакво очакване за неизпълнение или забавяне, като предоставя отказ от неизпълнение или нарушение на споразумението или не успява незабавно да упражни някое право по силата на споразумение.

16. Управляващо право и спорове.

Условията и всички споразумения се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Общността на Масачузетс, САЩ, без да се вземат предвид принципите и правилата на конфликтните права. Всякакви спорове, спорове или претенции, свързани с Условията или което и да е споразумение, се решават единствено и окончателно от съд на Общността на Масачузетс.

17. Закони за износ.

Клиентът се съгласява да спазва всички експортни закони и ограничения и разпоредби на Министерството на търговията на Съединените щати или други Съединени щати или друга суверенна агенция или орган и да не очаква или разрешава износа или реекспорта в която и да е държава или да пусне в гражданин на държава с ограничен достъп, на всякакви технически данни или всеки пряк продукт от тях в нарушение на такива ограничения, закони или разпоредби, или освен ако и докато не бъдат получени всички необходими лицензи и разрешения за страните, посочени в приложимите Правила за експортна администрация на САЩ ( или всяка следваща добавка или разпоредби). Клиентът потвърждава, че Клиентът няма да продава, изнася, реекспортира или прехвърля по какъвто и да било начин SiOnyx Продукти за използване от, за или в: ядрен експлозив, ядрен реактор или дейности с ядрено гориво; ракетни системи, включително ракети, балистични ракетни системи, космически ракети или безпилотни въздушни превозни средства, включително системи за крилати ракети, целеви дронове и разузнавателни дронове; химически и / или биологични оръжия; морско ядрено задвижване; оръжия за масово унищожение или продадени на лица, участващи в оръжия за масово унищожение; чуждестранни терористични организации; военни приложения в Китайската народна република, Русия или Венецуела.

18. Цяло споразумение.

Условията представляват цялото разбиране между страните по отношение на покупката и продажбата на Стоките и заместват и заменят изцяло всички предходни или съвременни разбирания, споразумения, дискусии, ангажименти и преговори - независимо дали са устни или писмени - по един и същ предмет , Никакво добавяне, изменение, изменение или промяна на Условията не е в сила, освен ако не се ограничи до писане и подписване от двете страни.

19. Разни.

Надписите и заглавията, посочени в тази оферта, са само за справка и няма да бъдат взети предвид при създаването на Условията или на някое споразумение. Всички права и средства за защита на дадена страна, предоставени съгласно Условията при нарушение или неизпълнение от страна на другата страна на Условията, са с натрупване и не са изключени от каквото и да е друго право или правно средство за защита, в справедливост или предоставени от тези Условия. Упражняването на което и да е право или средство за защита на дадена страна не изключва упражняването на друго. Неуспехът на SIONYX да направи препоръки или да даде съвети на Клиента не носи отговорност за SIONYX. SIONYX и Клиентът не са в партньорство, франчайзинг, съвместно предприятие, агенция, доверително или трудово правоотношение в резултат на Условията или което и да е споразумение.

20. Препродажба

Вашата покупка е споразумение за закупуване на продукти (и) на SiOnyx за лична употреба, а не за намерение за препродажба.

SiOnyx, LLC продава и поддържа потребителски и професионални продукти на марката SiOnyx в САЩ чрез SiOnyx, LLC US, която разпространява тези продукти чрез своите оторизирани дилъри и дистрибутори. SiOnyx, LLC е единственият оторизиран вносител на тези продукти в САЩ и осигурява водещо в бранша обслужване и поддръжка за тях.

Продуктите, разпространявани от SiOnyx, LLC, са „локализирани“, за да отговорят на нуждите на клиентите на американския пазар и са проектирани да отговарят на местните разпоредби за безопасност и правителствените изисквания. Законните американски продукти се предлагат с различни аксесоари, наръчници и гаранции от версиите, предназначени за продажба в други световни региони.

Нови и оригинални продукти на SiOnyx, LLC, предназначени за продажба в САЩ, могат да бъдат закупени само от оторизирани дилъри на SiOnyx, LLC в САЩ или директно от SiOnyx, LLC US.

Ако се съмнявате в продавача или дали продуктите, които продава, са предназначени за продажба в САЩ, моля, свържете се с SiOnyx на +1 978.922.0864 x130.

Търсене